MN-Klinik Bilimler & Doktor > 1999 > 5 > 3

« Geri

  BAŞLIK SAYFA
1) ŞARK ÇIBANLI HASTALARDA REAKTİF NİTROJEN VE OKSİJEN RADİKAL METABOLİZMASI 298 - 302
2) MALARYALI HASTALARDA SERUM LİPİD VE LİPOPROTEİN DÜZEYLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER 304 - 306
3) KRONİK RENAL YETERSİZLİKLİ HASTALARDA HEMODİYALİZİN PLAZMA ENDOTELİN-1 DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİSİ 307 - 309
4) DİABETES MELLİTUSLU HASTALARDA YAĞLI KARACİĞER 310 - 314
5) POSTMENAPOZAL HASTALARDA ALENDRONAT KULLANIMININ BÖBREK VE KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİNE ETKİSİ 316 - 318
6) ÜST VE ALT GASTROİNTESTİNAL KANAMALARIN AYIRIMINDA SERUM ÜRE/KREATİNİN ORANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 319 - 321
7) İDİYOPATİK HİPOPARATİROİDİZME BAĞLI HİPOKALSEMİK KARDİYOMİYOPATİ (BİR OLGU NEDENİYLE) 322 - 324
8) İDİOPATİK KRONİK PANKREATİT (İKP) 325 - 330
9) MİDE KANSERİ GELİŞİMİNDE DİYET VE DİĞER ÇEVRESEL RİSK FAKTÖRLERİ 331 - 334
10) BESİN ZEHİRLENMELERİ 335 - 339
11) EPİFİZ BEZİ, MELATONİN VE ANTİOKSİDASYON 340 - 343
12) METİLEN MAVİSİ VE FLUORESCEİN'İN KARACİĞER VE SAFRA YOLLARINA ETKİSİ 344 - 346
13) TRUNCUS LUMBOSACRALIS'İN ANATOMİK VARYASYONLARI: ANATOMİK KADAVRA ÇALIŞMASI 348 - 350
14) DERİN VEN TROMBOZU VE DİOSMİN-HESPERİDİN 351 - 355
15) MORGAGNİ HERNİSİ 356 - 357
16) NADİR GÖRÜLEN SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TÜMÖRLERİ: KLİNİK, RADYOLOJİK, HİSTOPATOLOJİK VE İMMÜNOHİSTOKİMYASAL ÖZELLİKLER 358 - 365
17) KALP TRANSPLANTASYONUNDA ANESTEZİ 366 - 370
18) 3-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA SABAH İLK İDRAR DANSİTESİ İLE GECE İDRAR KAÇIRMA ARASINDAKİ İLİŞKİ 371 - 373
19) HENOCH-SCHÖNLEİN SENDROMLU HASTALARDA EPİDEMİYOLOJİ, KLİNİK VE TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 374 - 378
20) ŞANLIURFA İL MERKEZİNDE OTURAN 9-36 AYLIK ÇOCUKLARDA KAN KURŞUN DÜZEYLERİ 379 - 381
21) MALATYA İL MERKEZİNDEKİ İLKOKUL ÇAĞI ÇOCUKLARINDA GÖĞÜS DUVARI DEFORMİTESİ PREVALANSI VE GÖĞÜS DUVARI DEFORMİTELERİNE GENEL BAKIŞ 382 - 385
22) KABAKULAK SUBKLİNİK ENFEKSİYONUNA BAĞLI GELİŞEN GUİLLAİN BARRE SENDROMU VE HİDROSEFALİ 386 - 387
23) SÜPERANTİJENLER 388 - 393
24) FETAL ERİTROPOETİN DÜZEYİNİN MEKONYUM ASPİRASYON SENDROMU GELİŞİMİNDE PREDİKTİF DEĞERİ 394 - 403
25) GEBELERDE RUBELLA İMMUNİZASYONUNUN TARANMASI VE POSTPARTUM RUBELLA AŞILAMASININ ÖNEMİ 404 - 406
26) 2. TRİMESTR GEBELİKLERİN SONLANDIRILMASINDA ORAL VE VAGİNAL KOMBİNE MİSOPROSTOL 407 - 409
27) SSK EGE DOĞUMEVİ'NDE SON ALTI YILDAKİ DOĞUM BİÇİMLERİNİN DAĞILIMI (76597 OLGU) 410 - 412
28) ADNEKS TORSİYONU 413 - 415
29) GNRH ANALOGLARI İLE UTERİN LEİOMYOMALARIN TEDAVİSİ 416 - 419
30) OVARİAN LENFOMA: OLGU SUNUMU 420 - 423
Bu sayfayı paylaşabilirsiniz:
Facebook'ta Paylaş
SocialDoctors İçerisinde Paylaş