« Geri
KORONER ARTER BAYPAS GREFT CERRAHİSİ YAPILAN HASTALARDA KARDİYOVASKÜLER RİSK FAKTÖRLERİNİN VE KORONER ATEROSKLEROZ CİDDİYETİNİN UZUN DÖNEM GREFT AÇIKLIK ORANINA ETKİSİ
KADRİYE MEMİÇ SANCAR, YELDA TAYYARECİ, NURAN YAZICIOĞLU, BİNGÜL DİLEKCİ ŞAHİN, ÖMER YILDIZ, SELEN YURDAKUL, ÇAVLAN ÇİFTÇİ
Koşuyolu Heart Journal - 2021;24(2):101-106
Department of Cardiology, Istanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Giriş: Koroner arter baypas greft cerrahisi sonrası başarı, greft açıklığı ile doğru orantılıdır. Koroner arter baypas greft operasyonu geçiren hastalarda nativ arterler ve baypas greftlerinde aterosklerotik süreç devam eder. Bu çalışmanın amacı, koroner arter baypas greft cerrahisi öncesinde belirlenen kişiye ait kardiyovasküler risk faktörlerinin ve koroner anjiyografide saptanan ateroskleroz yaygınlığının operasyon sonrası uzun dönemde greft ömrüne etkisini araştırmaktır. Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya 1990-2010 yılları arasında izole koroner arter baypas greft cerrahisi uygulanan ve takiplerinde çeşitli nedenlerle koroner anjiyografileri yapılan toplam 974 hasta (738’i erkek, 236’sı kadın, yaş ortalaması 57.9 ± 9.0 yıl) dahil edildi. Hastalara ait kardiyovasküler risk faktörleri saptandı ve operasyon öncesi koroner anjiyografilerdeki koroner arter hastalığının yaygınlığı Gensini skor indeksi hesaplanarak belirlendi. Tüm bunların uzun dönem greft açıklık oranına etkisi analiz edildi. Bulgular: Koroner anjiyografi sonucunda; tüm greftlerde açıklık oranı birinci yılda %52.6, beşinci yılda %64.6, 10. yılda %38.4 olarak bulunmuştur. Açıklık oranları hem erken (birinci yıl) hem de geç dönemlerde (5 ve 10. yıl) arteryel greftlerde, venöz greftlerden daha iyiydi. Kardiyovasküler risk faktörlerinden yaş (beta: 0.006, p= 0.001), sigara (beta: 0.101, p= 0.003) ve aile hikayesi (beta: 0.063, p= 0.03) tüm greftlerin tıkanıklığında bağımsız risk faktörü olarak bulunmuştur. Tıkalı sol internal mammary arter ile diabetes mellitus (beta: 0.03, p= 0.02) ve Gensini skor indeksi (beta: 0.01, p= 0.03); tıkalı safen ven greft ile yaş (beta: 0.05, p= 0.002), sigara (beta: 0.073, p= 0.002), Gensini skor indeksi (beta: 0.001, p= 0.002); tıkalı sağ internal mammary arter grefti ile sigara (beta: 0.047, p= 0.001), aile hikayesi (beta: 0.033, p= 0.013), Gensini skor indeksi (beta: 0.001, p= 0.001) ilişkili bulunmuştur. Sonuç: Geniş ölçekli bir hasta grubunda kısa ve uzun dönem sonuçların araştırıldığı bu çalışmada, greft aterosklerozu kardiyovasküler risk faktörleri, koroner aterosklerozun yaygınlığı, greft tipi ve greft süresi ile ilişkili bulunmuştur. Uzun dönem greft açıklık oranlarını artırmada günümüzde temel hedef, primer ve sekonder kardiyovasküler risk faktörlerinin iyileştirilmeye çalışılması olmalıdır.

Facebook'ta Paylaş