« Geri
OVER KANSERİ OLGULARIMIZIN RETROSPEKTİF ANALİZİ; 81 OLGU DENEYİMİ
GÜLTEKİN KÖSE, NURETTİN AKA, LÜTFİYE ÜNLÜ CİVAK, SERDAR KARAYEL, ÜNAL TÜRKAY
Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi - 2006;9(4):101-105
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği İSTANBUL

Amaç: Opere edilen 81 over kanseri olgusunun demografik parametreler, histopatolojik tanıları, tedavi ve takip özellikleri ve bu parametreler arasındaki ilişkinin değerlendirilmesidir. Metod: Ocak 2001- Şubat 2006 tarihleri arasında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde tanı ve tedavi almış 81 over kanseri olgusu retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Olguların %46,9‘u postmenapozal dönemde olup,yaş ortalaması 51,1 ± 17,7 (12-82 yaş) idi. Hastaların Histopatolojik dağılımlarını 60 olgu (%74,2) ile epitelyal over kanserleri, 11 olgu (%13,5) ile Borderline over kanserleri, 10 olgu (%12,3) ile nonepitelyal over kanserleri oluşturmaktaydı. Cerrahi evreleme sonrasında en sık 27 olgu (%33,3) ile Evre 3c, ikinci sıklıkta 20 olgu (%24,7) ile Evre 1a ve en sık 30 olgu (%44.1) ile grade 2 tespit edildi. Hastaların preoperatif CA 125 değerleri 715,2 ± 1268,1 U/ml ( 5,8- 5855)olarak saptandı. Bu değer Borderline over kanserlerinde 72,6 ± 80,3 U/ml (12,9- 265,6 U/ml) iken, malign over kanserlerinde 799,6 ± 13273 U/ml (5,8-5855 U/ml) olarak tespit edildi. 57 olguya (%70,5) optimal cerrahi uygulanırken, 14 olguya ise suboptimal cerrahi uygulandı. Ortalama takip süresi 1-69 ay (17,7 ± 15,6) olan olguların 14 ‘ü (%17,3) takipleri yapılırken kaybedildi. Sonuç: Over kanserlerinin spesifik bir tarama testi yoktur ve erken tanısı güçtür. Bu nedenle büyük çoğunluğu ileri evrede yakalanırlar ve mortalite oranları yüksektir. Prognoz uygulanan cerrahi yöntem, tümörün histapatolojik tipi, evre, grade ve hastanın yaşı, genel durumu gibi faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Facebook'ta Paylaş