« Geri
PRİMER BENİGN PARAFARENGEAL BOŞLUK TÜMÖRLERİNDE GÖRÜNTÜLEME VE İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİNİN ÖNEMİ
SEVİM ASLAN, ZEYNEP KIZILKAYA KAPTAN, BURAK NUMAN UĞURLU, HASAN YİĞİT, HATİCE ÜNVERDİ, MÜNİR DEMİRCİ
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi - 2021;29(1):58-64
Department of Otolaryngology, Hitit University Erol Olçok Training and Research Hospital, Çorum, TURKEY

Amaç: Çalışmamızda primer benign parafarengeal boşluk (PPS) tümörü tanısı ile opere edilen hastalarda, ince iğne aspirasyon biyopsisinden (İİAB) elde edilen sitolojik sonuçlarla, radyolojik ön tanı ve postoperatif son histopatolojik sonuçların kıyaslanması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmamızda, 2011-2017 yılları arasında preoperatif görüntüleme ve İİAB ile benign olduğu düşünülen 20 hasta retrospektif olarak izlendi. Preoperatif görüntülemede veya İİAB ile malignite şüphesi olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Bulgular: Toplam 20 hastanın 11’i kadın, 9’u erkek olup ortalama yaş 54 (21-78) idi. Poststiloid bölgede (n=10) ameliyat öncesi radyolojik tanı paraganglioma (n=6) ve periferik sinir kılıfı tümörleri (n=4) olarak rapor edildi. Prestiloid bölgede (n=10), ameliyat öncesi radyolojik tanı derin lob parotis tümörü (warthin ve pleomorfik adenom) (n=6), lenfadenit (n=1), minör tükürük bezi kisti (n=1), lipom (n=1) ve brankial yarık kisti (n=1) olarak raporlandı. Cerrahi sonrası spesmen sonuçlarıyla karşılaştırıldığında, 20 hastanın preoperatif görüntüleme sonuçları 18 hastada örnekle tutarlıyken, 2 hastada görüntüleme iyi huylu olmasına rağmen örnek sonuçları malign olarak bildirildi. Vasküler tümör şüphesi olmayan 13 hastaya, cerrahi öncesi İİAB uygulandı ve 11 hastada biyopsi sonuçlarıyla spesmen sonuçları uyumlu olarak izlendi. İki hastada, İİAB sonuçları benign olarak bildirilmesine rağmen spesmen sonucu malign olarak rapor edildi. Sonuç: Çalışmamızda, parafarengeal bölge benign tümörlerinde görüntüleme ve İİAB büyük ölçüde doğru sonuçlar bildirmiş olmasına rağmen nadiren maligniteyi ekarte edemediğini gördük. Parafarengeal bölgenin, benign lezyonlarına yaklaşımda bu yanılma payının da akılda tutulması uygun olacaktır.

Facebook'ta Paylaş