« Geri
DİZ OSTEOARTRİTLİ HASTALARDA ORTALAMA PLATELET HACMİ VE PLATELET DAĞILIM GENİŞLİĞİ PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ONUR KILINÇ, AYŞE ATILGAN ÇELİK, SEMRA COŞKUN, ADEM YILDIRIM
Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi - 2018;4(2):750-760
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Adıyaman, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, diz osteoartriti tanılı hastalarda ortalama platelet hacmi (OPH) ve platelet dağılım genişliği (PDG) parametrelerinin değerlendirilmesiydi. Yöntem: Çalışmamıza Ocak 2016 - Aralık 2017 tarihleri arasında Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon polikliniğine başvuran ve diz osteoartriti tanısı olan 453 hasta (Gonartroz Grubu) ve bu grupla yaş ve cinsiyet olarak benzer özelliklere sahip ancak diz osteoartriti ve platelet sayı ve fonksiyonlarını etkileyebilecek hastalığı olmayan 341 hasta (Kontrol Grubu) dahil edildi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, platelet sayıları (PS), OPH ve PDG değerleri retrospektif olarak hastane kayıtları incelenerek not edildi. Her iki grup PS, OPH ve PDG değerleri açısından karşılaştırıldı. Bulgular: Gonartroz grubunda, ortalama OPH düzeyi (7, 84 ± 1, 58 fL) kontrol grubuna (8, 23 ± 1, 69 fL) göre anlamlı olarak daha düşük iken (p=0, 001), ortalama PDG (sırasıyla 18, 67 ± 1, 81 fL ve 18, 12 ± 3, 31 fL ) değerleri anlamlı olarak daha yüksekti (p=0, 003). Ortalama PS düzeyi gonartroz grubunda hafif düzeyde daha düşük olmasına rağmen fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0, 298). Sonuç: Bu çalışma diz osteoartritli hastalarda OPH ve PDG parametrelerinin diz osteoartriti tanısı olmayan kişilerden anlamlı olarak farklılık gösterebileceğini ortaya koymaktadır. Literatürde farklılık olmadığını bildiren çalışmaların da olması, konuyu tartışmalı kılmaktadır. Daha geniş serilerde, klinik parametreleri de içeren prospektif çalışmaların fayda sağlayacağı kanaatindeyiz.

Facebook'ta Paylaş