« Geri
PREOPERATİF ALBUMİN DÜZEYİ, PEDİATRİK KALP CERRAHİSİ SONRASI AKUT BÖBREK HASARI İLE İLİŞKİLİ DEĞİLDİR: BİR RETROSPEKTİF KOHORT ÇALIŞMASI
FATMA UKİL IŞILDAK, YASEMİN YAVUZ, ÖMER FARUK ŞAVLUK, NİHAT ÇİNE, UFUK USLU
Koşuyolu Heart Journal - 2021;24(2):137-142
Department of Anesthesiology and Reanimation, Kartal Kosuyolu High Specialization Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Giriş: Bu çalışmanın amacı, konjenital kalp hastalığı nedeniyle açık kalp cerrahisi geçiren pediatrik hastalarda akut böbrek hasarı (ABH) gelişiminin preoperatif albumin/prealbumin düzeyleri ve diğer klinik özellikler ile ilişkili olup olmadığını değerlendirmektir. Hastalar ve Yöntem: Bu retrospektif kohorta, 1 Ocak 2018-31 Aralık 2020 tarihleri arasında İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde konjenital kalp hastalığı tanısıyla açık kalp cerrahisi (tam düzeltme ameliyatı) geçiren 1-60 ay arası hastalar, geriye dönük olarak dahil edilmiştir (n= 100). Hastaların demografik özellikleri, tanıları, cerrahi özellikleri ve laboratuvar bulguları kaydedildi ve analiz edildi. Bulgular: Ortalama yaş 13.63 ± 12.05 (dağılım 1.5-60) aydır. eGFR, olguların %13’ünde %50’den fazla azalmıştır. Preoperatif döneme göre üre (24 ve 48. saat) ve kreatinin düzeylerinin anlamlı olarak arttığı (her biri için p< 0.001) ve postoperatif dönemde eGFR’nin anlamlı olarak düştüğü (p< 0.001) saptanmıştır. EGFR değeri için oluşturulan regresyon modelinde, daha uzun aortik çapraz klemp süresinin (ACCT) eGFR’de daha büyük bir azalma ile ilişkili olduğu görülmüştür (p= 0.046). Modelde yer alan diğer değişkenler, yaş (p= 0.128), cinsiyet (p= 0.358), RACHS (p= 0.865), beden kitle indeksi (p= 0.862), prealbumin (p= 0.313), albumin (p= 0.806) ve kardiyopulmoner baypas süresi (p= 0.921) anlamlı bulunmamıştır. Sonuç: Konjenital kalp hastalığı nedeniyle kalp cerrahisi geçiren hastalarda eGFR ile preoperatif albümin/ prealbumin düzeyleri arasında ilişki bulunmazken, daha uzun süre AKT’nin azalmış eGFR ile ilişkili olduğu bulunmuştur.

Facebook'ta Paylaş