« Geri
FAST-TRACK KARDİYAK ANESTEZİDE İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASI
GÜLSEN KESKİN, SUMRU ŞEKERCİ, MURAT SAYIN, BERNA TAŞ ÖNAL, HALUK GÜMÜŞ
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi - 2021;18(2):279-283
SBÜ, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara, TÜRKİYE

Amaç: Fast-track (Erken derlenme) kardiyak anestezi protokolünde 10 μg/kg dozunda intratekal morfin uygulamasının postoperatif analjezi ve erken derlenme üzerine etkisini araştırmayı planladık. Materyal ve metod: Elektif koroner bypass greftleme (KABG) operasyonu planlanan ASA I-III grubundan 42 hasta, kapalı zarf usulü ile intratekal morfin (İTM) ve kontrol (K) grubu olarak iki gruba ayrıldı. İTM grubuna indüksiyondan önce 10 μg/kg dozundan morfin intratekal olarak uygulandı. Her iki gruba aynı anestezi indüksiyon ve idame yöntemi kullanıldı. Yoğun bakımda her iki gruba hasta kontrollü analjezi (HKA) ile tramadol başlandı. İntraoperatif hemodinamik parametreler, ekstübasyon süresi, sedasyon skoru, VAS skoru, postoperatif akciğer kapasitesi, VAS skoru, yoğun bakım ve hastanede kalış süresi kaydedildi. Bulgular: Her iki grubun demografik verileri ve intraoperatif verileri arasında fark yoktu (p>005). Ekstübasyon zamanı İTM grubunda 192±42.4 dakika, kontrol grubunda 254.3±88.4 dakika bulundu (p<0.05). Postoperatif ağrı skorları, tramadol tüketimi, akciğer volümleri ve yoğun bakımda kalış süresi ITM grubunda daha iyi bulundu (p<0.05). Hastanede kalış süreleri benzerdi. Sonuç: 10 μg/kg dozunda intratekal morfin uygulaması, kardiyak cerrahi sonrası çok iyi analjezi, akciğer volümlerinde daha erken derlenme ve daha kısa yoğun bakım kalış süresi sağladı.

Facebook'ta Paylaş