« Geri
İNFANTİL EZOTROPYALARDA İÇ REKTUS KAS ÖZELLİKLERİNİN CERRAHİ BAŞARI İLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
AYÇA SARI, İDİL GÖKSEL, CEM SUNDU, UFUK ADIGÜZEL
Türk Oftalmoloji Dergisi - 2013;43(6):424-426
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Göz Hastalıkları AD, Mersin, Türkiye

Amaç: İnfantil ezotropya nedeniyle her iki göze iç rektus kas geriletmesi yapılan olgularda cerrahi başarının iç rektus kas insesiyo mesafesi ve genişliği ile ilişkisini incelemek. Gereç ve Yöntem: İnfantil ezotropya nedeniyle her 2 iç rektus (İR) kasa geriletme planlanan 30 çocuk hastanın 60 gözü çalışmaya alındı. Tüm gözlerde ameliyat sırasında korneaskleral limbusun nazal kısmı ile İR insersiyosunun ön ucu arasındaki mesafe ve İR insersiyo alanındaki kas genişliği ölçüldü. Bu veriler ve her 2 göz arasındaki farkların cerrahi başarı ile olan ilişkisi değerlendirildi. Sonuçlar: Hastaların ortalama yaşları 27,7±12,3 ay (13-56 ay), ameliyat öncesi ortalama kaymaları 46,17±10,88 PD, ortalama sikloplejik refraksiyon değerleri +1,16D idi. İR kas insesiyo mesafesi tüm gözlerde ortalama 5,09±0,48 mm, genişliği 9,13±1,14 mm olarak ölçülmüştür. İnsesiyo mesafesi hastaların %40’ında sağ ve sol gözler arasında 0,5 mm’lik farklılık göstermekteydi. Her 2 iç rektus kasa insersiyo yerinden ölçülerek ortalama 6±0,2 mm geriletme yapılmış olup, hastalar 18,57±6,5 ay takip edilmiştir. Cerrahi başarı 21 hastada (%70) elde edilmiş, 5 hastaya da (%16,7) ikinci kez cerrahi müdahalede bulunulmuştur. Takiplerde cerrahi başarı ile hastaların cinsiyeti, İR kas insersiyo mesafesi veya genişliği arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Hastaların İR kas insersiyo mesafesi veya genişliğinin 2 göz arasında farklı bulunmasının da yine benzer şekilde cerrahi başarıdan bağımsız olduğu gösterilmiştir. Tartışma: İnfantil ezotropyalarda İR kasının insesiyo yerinden veya limbustan ölçülerek geriletme yapılmasını öneren farklı çalışmalar mevcuttur. Bu çalışma infantil ezotropyalı olgularda kas insesiyosundan ölçülerek yapılacak cerrahinin güvenilir ve başarılı olduğu, hastada kasa ait özelliklerin ameliyat sonrası sonuçlara etkisiz olduğu gösterilmiştir. (Turk J Ophthalmol 2013; 43: 424-6)

Facebook'ta Paylaş