« Geri
KLİNİĞİMİZDE ENDOSKOPİK TİMPANOPLASTİ YAPILAN HASTALARIN GERİYE DÖNÜK SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ
İSMAİL İYNEN, ALİ AKBAŞ, MÜSLÜM AYRAL, MUSTAFA ÇOBAN
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi - 2021;18(2):318-321
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Şanlıurfa, TÜRKİYE

Amaç: Bu çalışma kliniğimizde endoskopik timpanoplasti yapılan hastaların geriye dönük verilerinin incelenmesi amacıyla yapıldı. Materyal ve Metod: lışmamız Ocak 2018 ile Haziran 2019 tarihleri arasında Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz hastalıkları kliniğinde endoskopik timpanoplasti yapılan ve takip edilen 60 hastanın verilerinin retrospektif olarak incelendiği bir çalışmadır. Cerrahi sonrası en az 3 ay süreyle takiplere gelen hastalar çalışmaya dahil edildi. Takiplere 3 aydan az takiplere gelen, endoskopik dışı yöntemle opere edilen, verilerine ulaşılmayan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastaların Pre-op ve post op yapılan odyometrik değerleri karşılaştırıldı. Hastaların kontrollerinde greft başarısına bakıldı Bulgular: Endoskopik timpanoplasti yaptığımız 60 hastanın 25’i erkek 35’i kadındı. Ameliyat öncesi hava kemik aralığı ortalaması 21.5±9.40 dB iken ameliyat sonrası takiplerde yapılan odyometride hava kemik aralığı ortalaması 13.1±7.68 dB olarak bulundu. Greft başarı oranı %80 (48 hasta) idi. Hastaların %20’sinde (12 hasta) greftte açıklık mevcuttu. Hastaların 12(%20) tanesi marjinal perfore, 6 (%10) tanesi total perfore, 42 (%70) tanesi ise santral perfore idi. Hastaların 10 (%6)’ununda kemik çimento ile rekonstrüksiyon gerekti 3(%5)’ünde ise ossiküler protez uygulandığı tespit edildi. Sonuç: Sonuçta mikroskopla kıyaslandığında endoskopik timpanoplasti benzer başarı sonuçlarına sahip olup daha az invaziv ve hasta açısından daha konforlu olduğu saptandı.

Facebook'ta Paylaş