« Geri
CERRAHİ ERKEN MENOPOZ GEÇİREN HASTALARDA DAMAR SERTLİĞİ ARTAR MI?
MURAT AKÇAY, METİN ÇOKSEVİM, ÖMER GEDİKLİ, HASAN ULUBAŞOĞLU, ÖZCAN YILMAZ
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi - 2021;18(2):290-296
Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Ondokuz Mayis University, Samsun, TURKEY

Amaç: Cerrahi erken menopoz, doğal yaşlanma sürecinden ziyade tıbbi nedenlerle meydana gelen erken menopozdur. Nabız dalga hızı (NDH) ve büyütme indeksi (Augmentasyon indeksi, AIx), arteryel sertliğin değerlendirilmesi için basit ve invazif olmayan parametrelerdir. Bu çalışmanın amacı, cerrahi erken menopoz hastalarında arteryel sertliği araştırmaktır. Materyal ve Metod: Çalışmaya cerrahi erken menopozlu 40 hasta ve 40 sağlıklı kontrol dahil edildi. Hastaların arter sertliği ve hemodinamik parametreleri, Mobil-O-Graph NG (IEM GmbH, Stolberg, Almanya) 24 saatlik ambulatuvar kan basıncı monitör arteriyografisi ile ölçüldü. Bulgular: Başlangıç demografik, laboratuvar ve ekokardiyografik parametrelerde ejeksiyon fraksiyonu, glukoz ve ALT değeri dışında gruplar arasında fark yoktu. Cerrahi erken menopozlu hastalarda (n=40) etiyoloji değerlendirildiğinde 27 hastada (% 67.5) malignite, 11 hastada (%27.5) miyom ve 2 hastada (%5) kanama idi. Nabız dalga hızı (NDH), erken menopoz grubunda (6.5 m/s, (4, 7-8, 2) 5.6 m/s’ye (4, 5-9, 0 m/s) karşı anlamlı olarak daha yüksekti; P<0, 001), ancak Alx’te istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (%28.3±10.9’a karşı %27.4±9.0; P=0.69). Ayrıca kardiyak hemodinamik parametreler ve santral aort basınçları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. Sonuç: Cerrahi erken menopoz hastalarında arteryel sertlik, diğer risk faktörlerinden bağımsız olarak sağlıklı bireylerle karşılaştırıldığında önemli ölçüde artmıştır.

Facebook'ta Paylaş