« Geri
HELİCOBACTER PYLORİ VE İNFLAMATUVAR BAĞIRSAK HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ
EMRE GERÇEKER, SERKAN CERRAH, AHMED RAMİZ BAYKAN
Akademik Gastroenteroloji Dergisi - 2021;20(2):65-69
İzmir Özel Gazi Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü, İzmir

Giriş ve Amaç: Kronik Helicobacter pylori enfeksiyonunun, sistematikimmün toleransı indükleyerek ve inflamatuvar tepkileri baskılayarakinflamatuvar bağırsak hastalığına karşı korumada bir rol oynadığı ilerisürülmektedir. Çalışmanın birincil amacı inflamatuvar bağırsak hastalı-ğı olgularında Helicobacter pylori sıklığını saptamaktır. İkincil amacı iseinflamatuvar bağırsak hastalığı ve Helicobacter pylori enfeksiyonu arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: İnflamatuvar bağırsakhastalığı tanısı ile takip edilen, dispepsi nedeni ile üst gastrointestinalsistem endoskopisi yapılan 18 yaş üzeri hastaların verileri retrospektifolarak incelenerek olgular çalışmaya dahil edildi. Kontrol grubu inflamatuvar bağırsak hastalığı tanısı olmayan ve dispepsi nedeni ile üstgastrointestinal sistem endoskopisi yapılan olgulardan oluşturuldu. Tümhastaların yaş, cinsiyet, üst gastrointestinal sistem endoskopide alınanbiyopsi örneklerinin patolojik değerlendirme sonucundaki Helicobacterpylori varlığı, atrofik gastrit ve intestinal metaplazi varlığı bulguları kaydedildi. Her iki grup Helicobacter pylori sıklığı ve histopatolojik bulgular(intestinal metaplazi ve atrofik gastrit varlığı) yönünden karşılaştırıldı.Bulgular: Yüz altmış inflamatuvar bağırsak hastası ve 60 kontrol olmaküzere toplam 220 olgu çalışmaya dahil edildi. İnflamatuvar bağırsakhastalığı olgularının %53.8’i (n=86) ülseratif kolit, %46.2’si (n=74) Crohn hastalığı tanılı olgulardı. İnflamatuvar bağırsak hastalığı grubundaHelicobacter pylori oranı kontrol grubu ile karşılaştırıldığında anlamlıolarak daha düşük saptandı (%52.5’e karşı %73.3 ve p = 0.005). İnflamatuvar bağırsak hastalığı grubunda atrofik gastrit oranı kontrol grubuile karşılaştırıldığında anlamlı olarak daha düşük bulundu (%3.1’e karşı%15 ve p = 0.001). İnflamatuvar bağırsak hastalığı grubunda intestinalmetaplazi oranı kontrol grubu ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak dahadüşüktü (%1.9’a karşı %11.7 ve p = 0.002). Sonuç: İnflamatuvar bağırsak hastalığı grubunda anlamlı olarak daha düşük oranda Helicobacterpylori pozitifliği saptanmıştır. Aynı şekilde, inflamatuvar bağırsak hastalığı grubunda daha düşük oranda atrofik gastrit ve intestinal metaplazivarlığı saptanmıştır. İnflamatuvar bağırsak hastalığı olgularında tedavide kullanılan antibiyotiklerin Helicobacter pylori sıklığını azaltarak dahaaz sıklıkta atrofik gastrit ve intestinal metaplazi gelişimine yol açtığınıdüşünmekteyiz.

Facebook'ta Paylaş