« Geri
TEK MERKEZLİ ENDOSKOPİK RETROGRAT KOLANJİYOPANKREATOGRAFİ DENEYİMLERİMİZ
ESAT TAYLAN UĞURLU, MEHMET TERCAN
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi - 2021;18(2):233-239
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Şanlıurfa, TÜRKİYE

Amaç: Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi (ERCP), safra yolu ve pankreasın benign ve malign patolojilerinin tanı ve tedavisinde etkin bir biçimde kullanılmaktadır. ERCP bilgi, beceri ve pratik gerektiren kompleks bir uygulamadır. Diğer endoskopik uygulamalardan farklı teknik ve ekipmanın kullanımı ve daha fazla komplikasyon görülmesiyle ayrılır. Bu çalışmadaki amacımız bir genel cerrahi ERCP ünitesinin 19 aylık deneyimini paylaşmaktır. Materyal ve Metod: Bu çalışmada15 Mayıs 2019-31Aralık 2020 tarihleri arasında klinik, medikal ve radyolojik verilerde kolestaz, obstruktif kolanjit/pankreatit veya safra kaçağı tanısı konulan ve ERCP işlemi yapılan 513 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirmiştir. Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların yaş dağılımı 18-109 arasında ve yaş ortalaması 58, 54±20, 16 idi. Cinsiyet dağılımı; 356 kadın (%69, 4), 157 erkek (%30, 6) şeklinde idi. En sık ERCP endikasyonlarımız; safra yolu tıkanıklığına bağlı kolestaz, tıkanma ikteri, akut pankreatit veya kolanjit idi. Bu hastaların 452 si koledok taşı, 15’i pankreas başı tümörü, 11’i koledok tümörü ve 10’u papilla tümörü idi.10 hasta Oddi Sfinkter Disfonksiyonu( ODS) nedeniyle işleme alındı. Safra yolu tıkanılığı ile gelen 499 hastanın 63’ü akut biliyer pankreatit, 38 i akut kolanjit tanılarıyla yatırılmıştı. Geri kalan 14 hastanın 7’sine karaciğer kist hidatik ameliyatı sonrası, 3’üne safra kesesi ameliyatı sonrası safra kaçağı, 4’ üne safra kesesi ameliyatı sonrası safra yolu stenozu tanısı ile ERCP yapıldı. İşlem süresi 20 dakikayla 90 dakika arasında değişti (ortalama işlem süresi 37 dk). Hastaların ERCP sonrası, 56’sında tedavi gerektirmeyen amilazemi, 24’ünde ortalama 3 günlük medikal tedaviyle gerileyen pankreatit, 5’inde kan transfüzyonu gerektirmeyen ve adrenalin enjeksiyonu ve balon baskısıyla kontrol edilebilen kanama gelişti. Bir hastada taş ekstraksiyonu sırasında basket ve taş papillada sıkışmıştı. Operatif mortalite olmadı. Sonuç: Safra yollarındaki kaçaklar ve fistüller en iyi ERCP ile gösterilir ve endoskopik olarak tedavi edilir. ERCP etkin olduğu kadar bünyesinde perforasyon, sepsis ve mortalite gibi çok ciddi komplikasyonları barındırdığından endoskopistin uygulamanın endikasyonunu doğru belirlemesi, potansiyel komplikasyonlarını bilmesi ve oluşan komplikasyonları erken bir şekilde tanıması ve tedavisini yönetmesi, komplikasyon yaratacak gereksiz uygulamalardan mümkün olduğunca kaçınması gerektiği kanaatindeyiz.

Facebook'ta Paylaş