« Geri
JİNEKOLOJİK ONKOLOJİDE FIRST-LINE KEMOTERAPİDE KULLANILAN KOMBİNASYONLARIN HEMATOLOJİK TOKSİSİTE PROFİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
TANER TURAN, İLTAÇ KÜÇÜKELÇİ, NEJAT ÖZGÜL, SERAP BOZOK, NURETTİN BORAN, GÖKHAN TULUNAY, İSKENDER KÖG, M FARUK KÖSE
Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi - 2006;9(4):91-96
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği İSTANBUL

Amaç: Jinekolojik onkolojide sıklıkla kullanılan kemoterapi kombinasyonlarının neden olduğu hematolojik toksisitelerin belirlenmesi ve bunların karşılaştırılması. Materyal ve Metot: 1993-2006 yılları arasında jinekolojik malignite nedeniyle kemoterapi almış 885 hastaya ait 4600 ilaç kürü retrospektif olarak değerlendirildi. İfosfamid/Mesna/Adriyamisin (İMA), Paklitaksel/Carboplatin (P-Car), Paktitaksel/Cisplatin (P-Cis), Etoposid/Metotreksat-Folinik Asit/Aktinomisin-D/Siklofosfamid/Vin-kristin (EMA/CO), Metotreksat-Folinik Asit (MF) ve Siklofosfa-mid/Antrasiklin (adriyamisin veya farmorubisin)/Platin (CAP) kemoterapi kombinasyonlarının hematolojik toksisite profilleri karşılaştırıldı. Sonuçlar: İMA‘nın, çalışmadaki diğer protokollere göre hematolojik toksisite profili oldukça kötüydü. İMA kürlerinin %50.4‘ünde grade 3-4 lökopeni geliştiği gözlendi. Bu oran P-Car‘da %8.6, P-Cis‘de %4.5, EMA/CO‘da %6.9 ve CAP‘da %1.4‘dü. Benzer şekilde grade 3-4 anemi İMA alanlarda daha sık olarak gelişti ve kürlerin %4.2‘sinde gözlendi. Anemi gelişimi açısından İMA protokolüne en yakın değer EMA/CO kombinasyonunda saptandı ve kürlerin %1.3‘ünde grade 3-4 toksisite gelişti. Ancak trombositopeni gelişimi yönünden kemoterapi protokolleri arasında belirgin farklılık saptanmadı, buna karşın bu toksisite İMA ve P-Car alanlarda daha fazlaydı. Tartışma: Kemik iliği depresyonu kemoterapide gecikmeye, kemoterapi seçeneğini terk etmeye ve ölüme neden olan önemli bir yan etkidir. Kemoterapi protokollerinin bu konudaki toksisite profilleri çok farklıdır. Uygulanan protokolün bu etkisinin bilinmesi, hastaların buna göre yönlendirilmesi ve gerekiyorsa profilaktik olarak destek tedavilerinin verilmesi bu toksisite olasılığını azaltacaktır.

Facebook'ta Paylaş