« Geri
AKUT KORONER SENDROM HASTALARINDA SOL ATRİYAL ÇAPIN SOL VENTRİKÜL EJEKSİYON FRAKSİYONUNA ORANI UZUN DÖNEM MAJOR İSTENMEYEN OLAYLARI ÖNGÖREBİLİR
ÖMER FARUK ÇIRAKOĞLU, AHMET SEYDA YILMAZ, GÖKSEL ÇİNİER, MUSTAFA ÇETİN
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi - 2021;18(2):329-335
Ahi Evren Training and Research Hospital, University of Health Science, Department of Cardiology, Trabzon, Turkey

Amaç: Akut koroner sendromlu hastalarda perkütan koroner girişim sonrası yüksek riskli grupların belirlenmesi oldukça önemlidir. Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu ve sol atrium çapı, kolay elde edilebilebilir, ucuz ve invaziv olmaması nedeniyle risk sınıflandırması için fonksiyonel ekokardiyografik parametrelerdir. Bununla birlikte, majör istenmeyen kardiyovasküler olaylar, ejeksiyon fraksiyonu veya atrium çapının normal aralıkta olduğu durumlarda gerçek olandan daha az tahmin edilebilir. Bu nedenle akut koroner sendrom hastalarında majör istenmeyen olay öngörüsü için sol atrium çapının sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonuna oranının değerlendirilmesini amaçladık. Materyal ve Metod: Çalışmaya akut koroner sendrom tanısı almış hastalar dahil edildi. Tüm hastalardan sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu ve sol atrium çapları parametreleri başvuru sırasında elde edildi. Sol atrial çapın sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonuna oranı, sol atriyal çapın ejeksiyon fraksiyonuna bölünmesi ile hesaplandı ve 2 yıllık takiplerde tüm nedenlere bağlı ölüm ve yeni başlayan kalp yetmezliği ile olan ilişkisi incelendi. Bulgular: Toplam 262 hastanın ortalama yaşı 62.1±11.5 yıldı. Hastaların 39’u (%18.9) kadındı ve major istenmeyen kardiyovasküler olay 73 (%28) hastada meydana geldi. Geriye dönük çok değişkenli Cox regresyon analizinde, yaş [Hazard ratio (HR)=1.039, 95%CI:1.017-1.060, p<0.001], Killip sınıfı [HR=2.099, 95%CI:1.011-4.365, p=0.045], serum kreatinin düzeyi [HR=2.202, 95%CI:1.247-3.811, p=0.003], ve sol atrial çapın sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonuna oranı [HR=1.029, 95%CI:1.019-1.038, p<0.001] major istenmeyen olayların bağımsız prediktörleri olarak bulundu. Sonuç: Sol atrial çapın sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonuna oranı, akut koroner sendrom hastalarında 2 yıllık yeni tanı kalp yetmezliği ve ölümün bağımsız prediktörleriydi. Bu yeni pratik index istenmeyen olayların öngörülmesi için tüm hasta gruplarında daha fazla öngörü sağlayabilir.

Facebook'ta Paylaş