« Geri
ST-SEGMENT YÜKSELMELİ MİYOKARDİYAL ENFARKTÜSLÜ HASTALARDA SERUM SODYUM DÜZEYLERİ: HASTANE İÇİ VE UZUN DÖNEM KLİNİK SONUÇLARI ÜZERİNE ETKİLERİ
LÜTFİ ÖCAL, ASLI ÖCAL, SİNAN CERŞİT, HAYATİ EREN, ENDER ÖZGÜN ÇAKMAK, HAKAN ÇAKIR
Koşuyolu Heart Journal - 2021;24(2):131-136
Department of Cardiology, Kartal Kosuyolu High Specialization Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Giriş: Akut miyokardiyal enfarktüslü hastalarda serum sodyum düzeyleri ve klinik sonuçlar arasındaki ilişki ile ilgili çelişkili sonuçlar bulunmaktadır. Bu çalışmada, ST-segment yükselmeli miyokardiyal enfarktüslü (STYME) hastalarda serum sodyum düzeylerinin hastane içi ve uzun dönem klinik sonuçları üzerine etkileri araştırılmıştır. Hastalar ve Yöntem: Primer perkütan koroner girişim uygulanan 1840 STYME hastası (ortalama yaş 57.3 ± 11.8; erkek %79.7) çalışmaya dahil edilmiştir. Hastalar başvurudaki serum sodyum düzeylerine göre dört gruba ayrıldıktan sonra bazal karakteristik özellikleri ve klinik sonuçları karşılaştırılmıştır. Bulgular: Hastane içi ölüm, kardiyojenik şok, ventriküler aritmi, akut böbrek hasarı ve majör kardiyak olaylar açısından belirgin farklılıklar bulunmamıştır. Ayrıca, üç yıllık takip sonrasında; uzun dönem ölüm ve majör kardiyak olaylar açısından benzer sonuçlar bulunmuştur. Sonuç: Geniş ölçekli bu çalışmada, STYME olan hastaların serum sodyum düzeyleri ile hastane içi ve uzun dönem klinik sonuçlar arasında ciddi bir ilişki gözlenmemiştir.

Facebook'ta Paylaş