« Geri
JİNEKOLOJİK TÜMÖRLERDE SAĞKALIM VE BUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLER: DEJOG SERİSİ
NUR BULDANLI, TURHAN USLU, UĞUR SAYGILI, ERKAN ÇAĞLIYAN, SELİM PIRPANLAR
Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi - 2006;9(3):67-74
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Onkoloji Bölümü İZMİR

Amaç: Bu çalışma, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıları ve doğum bölümünde tanı almış jinekolojik kanserli hastalarda sağkalım oranlarının ve buna etki eden faktörlerin tespit edilmesini amaçlamaktadır. Materyal ve Metot: Çalışmada 1994 ile 2005 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi (DEÜTF) Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü‘nde tanı alan 174 endometrium, 146 over ve 87 serviks kanserli hasta retrospektif olarak incelenmiştir. Hastaların yaşı, tümörlerin grade, evre ve histolojik tipi, metastaz varlığı, lenf nodu diseksiyonu yapılmasına dair veriler kaydedilmiştir. Bu parametrelere göre her üç kanser türü için ayrı ayrı 5 yıllık sağkalım oranları hesaplanmıştır. Sonuçlar: Hastaların 5 yıllık sağkalım oranları serviks, over ve endometrium kanserleri için sırası ile %75.1, %51.6, %83.1‘dir.Her üç kanser tipi için de tümörün grade ve evresi, lenf nodu diseksiyonu yapılıp yapılmaması ve metastaz varlığı; ayrıca over ve endometrium kanserinde hastanın yaşı; endometrium kanserinde tümörün histolojik tipi 5 yıllık sağkalım üzerinde anlamlı etkisi bulunmuştur. Tartışma: Avrupa ve Amerika verileri ile kıyaslandığında nisbeten daha iyi sağkalım oranlarına sahip olmamızı yeni bir seri olmamıza, erken evre tanılarımızın daha fazla olmasına bağlıyoruz. Ancak hasta sayımızın sınırlı olması sebebiyle daha küçük gruplara ayıramadığımız için serviks kanserinde sağkalım üzerinde yaşın etkisini gösteremedik. Ayrıca serviks ve over kanserinde yer alan histolojik tip çeşitliliği nedeni ile histolojik tip ile sağkalım arasında anlamlı bir fark tespit etmedik.

Facebook'ta Paylaş