« Geri
SERVİKAL BOTİROİD SARKOM ÖYKÜSÜ OLAN BİR HASTADA GELİŞEN MÜSİNÖZ BORDERLİNE OVER TÜMÖRÜ
MEHMET COŞKUN SALMAN, ALP USUBUTUN, KUNTER YÜCE
Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi - 2010;13(1):23-26
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD ANKARA

Genital sistemi etkileyen rabdomyosarkomlar genellikle yaşamın ilk iki dekadında görülür. Oldukça agresif seyirli olan bu tümörlerde kombine tedavi yaklaşımlarının uygulamaya girmesiyle birlikte uzun dönem sağkalım şansı artmıştır. Ama aynı zamanda tedaviyle ilişkili morbiditeler de daha fazla görülmeye başlamıştır. Özellikle radyoterapi ve kemoterapiye bağlı sekonder kanser gelişimi en önemli uzun dönem morbiditeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada 5 yaşında iken servikal botiroid sarkom tanısı konup cerrahi ve kemoradyasyon ile başarılı şekilde tedavi edildikten sonra 34 yaşında iken müsinöz borderline over tümörü saptanan bir hasta sunulmuştur. Ayrıca uzun süreli sağkalım elde edilen kanser hastalarında kemoterapi veya radyoterapi ile ilişkili olası uzun dönem sorunlar tartışılmıştır.

Facebook'ta Paylaş