« Geri
GENEL CERRAH PERSPEKTİFİNDEN İLİMİZİN İLK YANIK BİRİMİ PRATİĞİ
EMİL HÜSEYİNOĞLU, SERDAR KIRMIZI
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi - 2021;18(2):336-341
Genel Cerrahi, Yozgat Şehir Hastanesi, Yozgat, Türkiye.

Amaç: İlimizin ilk yanık tedavi birimi deneyimini paylaşarak yanık yaralanmalarının tedavisinde “yanık odasının” önemini vurgulamak amaçlandı. Materyal ve metod: Çalışma Haziran 2020- Nisan 2021 tarihleri arasında Yozgat Şehir Hastanesi’nde retrospektif olarak gerçekleştirildi. Bu süreç içerisin de yanık birimimizde yatırılarak veya ayaktan tedavi edilen hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş, cinsiyet, yanık nedeni, toplam yanık yüzey alanı, yanık bölgesi, hastane yatış süresi, uygulanan tedavi yöntemleri elektronik kayıtlı hasta verilerinden belirlendi. Bulgular: Toplam 107 hasta ayaktan veya yatırılarak tedavi edildiği, bunların 57’sinin (% 53, 3) erkek, 50’sinin (% 46, 7) kadın ve ortanca yaş değerinin 24 (aralık, 1-88) olduğu görüldü. Tüm yanık yaralanmalarının, 85’i (% 79, 4) haşlanma, 21’i (% 19, 6) alev ve 1’i (%0, 9) elektrik kaynaklıydı. Yanık derinliği yönünden en sık karşılaşılan 2.dereceden derin yanıklardı ve 58 (% 54, 2) hastada saptandı. Gövde bölgesi en sık etkilenen bölgeydi ve 47 (%45, 8) hastada görüldü. Yanık yaralanmalarının 43’ü (% 40, 2) yatırılarak tedavi edildiği, yatış süreleri ortanca 3 gün (1-90) olduğu saptandı. Yatarak tedavi alan hastaların 24’ünü (% 55, 8) haşlanma, 18’ini (% 41, 9) alev yanıkları ve 1’ini (% 2, 3) elektrik yanıkları oluşturmaktaydı. Yatan hastaların 33’üne (% 76, 7) standart pansuman tedavisinin, 4’üne (% 9, 3) greft tedavisinin ve 6’sına (% 14) plasenta uygulamasının yapıldığı görüldü. Hastaların hiçbirinde mortalite görülmedi. Sonuç: Birçok yanık yaralanmasının, yetkin bir ekiple “yanık odası” birimlerinde başarıyla tedavi edilmesi, ileri yanık merkezlerine gereksiz sevkleri önemli oranda azaltılacaktır. Böylece bu merkezlerin iş yükü azaltılmış ve ülke kaynakları daha verimli kullanılmış olacaktır.

Facebook'ta Paylaş