« Geri
SANTRAL VENÖZ KATETERİZASYON UYGULANAN PEDİATRİK YOĞUN BAKIM HASTALARINDA ULTRASONOGRAFİ KILAVUZLUĞUNUN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
CEYHAN ŞAHİN, SEHER ERDOĞAN, MEHMET ARPACIK
Haydarpaşa Numune Medical Journal - 2021;61(1):117-121
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Santral venöz kateterizasyonun (SVK), günümüzde kritik hastaların takibinde ve tedavisinde önemli bir yeri ve yaygın bir kullanım alanı vardır. Bu çalışmada çocuk yoğun bakım ünitemizde santral kateter kullanımının gözden geçirilmesi ve bu kullanımda ultrasonografi (USG) kılavuzluğunda yapılan venöz giriş işlemlerinin etkinliğinin araştırılması amaçlanmıştır. YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemiz Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’nde (ÇYBÜ) 01.05.2017- 01.05.2018 tarihleri arasında yatan ve çeşitli nedenlerle SVK yerleştirilen 51 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Çalışmada hastaların yaşı, vücut ağırlıkları, tanıları, SVK uygulama yeri, endikasyonları, USG kullanımı, işlem sırasındaki ponksiyon sayısı, işlem süresi, kateter kalış süresi, hastaların prognozu ve hasta izleminde oluşan komplikasyonlar kaydedildi. Çalışma verileri değerlendirilirken parametrelerin normal dağılıma uygunluğunda Shapiro Wilks testi, niceliksel verilerin karşılaştırılmasında normal dağılım gösteren parametrelerin iki grup arası karşılaştırmalarında Student t test, normal dağılım göstermeyen parametrelerin iki grup arası karşılaştırmalarında Mann Whitney U test kullanıldı. Niteliksel verilerin karşılaştırılmasında ise Fisher’s Exact test ve Continuity (Yates) Düzeltmesi kullanıldı. BULGULAR: SVK takılan 28’i (%54, 90) kız ve 23’ü (%45, 10) erkek olmak üzere toplam 51 hasta çalışma kapsamına alındı. USG kullanılan ve kullanılmayan hastalarda, yaş, cinsiyet, vücut ağırlığı, PRISM (Pediatric Risk Of Mortality) skoru, yoğun bakım yatış gün sayısı, mekanik ventilatör kullanımı, kateter kullanım süresi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı (p<0, 05). Ancak USG kullanılan hastalarda, kullanılmayanlara göre ponksiyon sayısının daha az ve kateter takma süresinin daha kısa olduğu saptandı (p=0, 000 ve p=0, 049) TARTIŞMA ve SONUÇ: Çocuk yoğun bakım ünitesindeki kritik hastaların izlem ve tedavilerinde gerekli olan santral venöz kateter uygulamalarının ultrasonografi eşliğinde yapılması güvenlidir, işlem uygulama süresini ve ponksiyon sayısını belirgin olarak azaltmaktadır.

Facebook'ta Paylaş