« Geri
TOPLUM KÖKENLİ PNÖMONİLERDE SERUM PROKALSİTONİN DEĞERLERİ İLE DİĞER AKUT FAZ REAKTANLARI VE HASTALIĞIN RADYOLOJİK YAYGINLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ
CANTÜRK TAŞÇI, ÖMER DENİZ, ERGUN TOZKOPARAN, METİN ÖZKAN, ARZU BALKAN, HAYATİ BİLGİÇ, KUDRET EKİZ, NECMETTİN DEMİRCİ
Türk Toraks Dergisi - 2007;8(3):156-162
Eskişehir Asker Hastanesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kliniği, Eskişehir, Türkiye

Akut faz reaktanlarının büyük bir kısmı toplum kökenli pnömonide (TKP)'de oluğan inflamasyonu yeterli özgüllük ve duyarlılıkta yansıtmamaktadırlar. Diğer yandan hastalığın şiddetini belirlemede akut faz reaktanlarının klinik pratikte kullanımı hemen hemen hiç yoktur. Bunlara ek olarak bakteriyel ve viral kökenli TKP'yi birbirinden ayırmada akut faz reaktanları oldukça yetersiz kalmaktadır. Son zamanlarda bir akut faz reaktanı olarak kabul edilen prokalsitoninin (PCT), TKP'de inflamasyonu ortaya koymada, infeksiyonların ağırlık derecesini belirlemede ve bakteriyel ve viral infeksiyonları ayırmada kullanılabileceğini düşündüren yayınlar mevcuttur. TKP'de inflamasyonu belirlemede serum PCT düzeylerinin etkinliğini saptamak ve diğer akut faz reaktanları ile karşılaştırmak, radyolojik yaygınlık skorlaması ile akut faz reaktanları arasında ilişki varlığını araştırmak ve bakteriyel etken tespit edilen TKP'li hastaları, etken tespit edilemeyen TKP'li hastalardan ayırmada akut faz reaktanlarının etkinliğini saptamak amacıyla bu çalışmayı yaptık. 35 TKP' li hasta ile yaş ve cinsiyet uyumlu 35 sağlıklı kontrol grubu çalışmaya alındı. Hasta grubu; etken tesbit edilen ve etken tesbit edilemeyen TKP olmak üzere iki gruba ayrıldı. PCT ve diğer akut faz reaktanlarının TKP'li hastalardaki inflamasyonu göstermedeki etkinliği araştırıldı. Bu iki grup; PCT, akut faz reaktanları , klinik parametreler ve hastalığın radyolojik yaygınlığı yönünden karşılaştırıldılar. Serum PCT düzeyleri ile akut faz reaktanları, kan parametreleri ve radyolojik yaygınlık arasındaki korelasyonlar araştırıldı.TKP'deki inflamasyonu göstermede CRP'nin sensitivite ve spesifitesini en yüksek bulduk. 35 hastanın 17'sinde etken tespit edildi. Etken tespit edilen TKP ile etken tespit edilemeyen TKP arasında serum PCT seviyesi, serum albümin seviyesi ve radyolojik yaygınlıkta istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Etken tespit edilen TKP'yi etken tespit edilemeyen TKP'den ayırmada en yüksek sensitivite ve spesifiteye serum PCT sahipti.Sonuç olarak çalışmamız TKP'deki inflamasyonu göstermede serum CRP düzeylerinin serum PCT düzeylerine göre daha yüksek sensitivite ve spesifiteye sahip olduğunu ancak etken tespit edilen TKP'yi, etken tespit edilemeyen TKP'den ayırmada serum PCT düzeylerinin serum CRP düzeylerine göre daha yüksek sensitivite ve spesifiteye sahip olduğunu, ayrıca serum PCT düzeylerinin hastalığın şiddetini gösterebileceğini düşündürmektedir.

Facebook'ta Paylaş