« Geri
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN KADINLARIN HPV AŞISI VE SERVİKS KANSERİ İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİ
GÜL PINAR, ŞENAY TOPUZ, ŞENNUR AN, NEVİN DOĞAN, NECİBA KAYA, LALE ALGIER
Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi - 2010;13(1):11-18
Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, ANKARA

Giriş: Serviks kanseri dünyada meme kanserinden sonra kadınlarda en sık rastlanan kanser türüdür. Human papilloma virus (HPV) adı verilen virüs serviks, vulva ve vajina kanserine yakalanma riskini artırmaktadır. Son yıllarda geliştirilen HPV aşısı, HPV virüsünün dört tipine karşı bağışıklık oluşturabilmektedir. Amaç: Bu çalışmanın amacı Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğe başvuran kadınların serviks kanseri ve HPV aşısı hakkındaki bilgi düzeylerini değerlendirmektir. Materyal ve Yöntem: Çalışma tanımlayıcı türde kesitsel bir çalışmadır. Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğe 1 Ocak-31 Mart 2008 tarihleri arasında başvuran kadı nlar araştırmanın evrenini ve örneklemini oluşturmuştur. Araştırmaya katılmayı kabul eden 471 kadın çalışmaya alınmıştır. Kadınlara serviks kanseri risk faktörlerini ve HPV aşısı hakkındaki bilgi düzeylerini değerlendirebilecek sorulardan oluşan bir soru kağıdı uygulanmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan kadınların %83.8‘ inin 15-49 yaş grubunda oldukları, %52.2‘ sinin yılda bir kez jinekolojik kontrole geldikleri, %92.6‘ sının serviks kanserini duydukları, %53,5‘ inin serviks kanseri ile ilgili bilgi aldıkları, %42.9‘unun bu bilgiyi basın yayın yoluyla edindiği, %72.6‘ sının bu bilgiyi yetersiz gördüğü tespit edilmiştir. Kadınların eğitim durumları ile jinekolojik kontrolle gelmeleri (x2 = 5.419, p<0.02), pap smear testini bilme (x2 = 96.484, p<0.001) ve yaptırma durumları (x2=21.697, p<0.001), serviks kanserini bilmeleri (x2 = 59.892, p<0.001), HPV aşısını duymaları (x2 = 77.160, p<0.001) arasındaki farklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Sonuç: Elde edilen verilere dayanarak serviks kanseri risk faktörleri ve HPV aşısı konusunda kadınların yeterli bilgiye sahip olmadıkları belirlenmiştir. Kendi sağlığı ve aile üyelerinin sağlığının korunması açısından önemli sorumlulukları olan kadınların bu konuda bilgilendirilmesi gelecek nesillerin daha bilgili ve sağlıklı olmalarını sağlamak için gerekli ve önemlidir. Bu anlamda toplumun her kesiminin özellikle de kadınların eğitilmesi önerilebilir.

Facebook'ta Paylaş