« Geri
MİDE KANSERİ VE PREOPERATİF ANEMİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
MURAT CAN MOLLAOĞLU, MERİÇ BOSTANCI, KÜRŞAT KARADAYI
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi - 2021;18(2):240-245
Sivas Numune Hastanesi Cerrahi Onkoloji Bölümü, Sivas, TURKİYE

Amaç: Kanser hastalarının preoperatif en sık görülen klinik problemlerinden biri preoperatif anemidir. Preoperatif aneminin en sık görüldüğü kanser türlerinden biri mide kanseridir. Fakat mide kanserinin anemi ile ilişkisi net değildir. Bu çalışmanın amacı mide kanserli hastalarda bağımsız prognostik risk faktörü olan patolojik evre ve tümör boyutunu ameliyat öncesi hgb (hemoglobin) değeriyle karşılaştırarak, preoperatif anemi ile tümör boyutu ve tümör evresi arasındaki ilişkiyi incelemek ve prognostik belirteçleri zayıf olan mide kanseri için preoperatif aneminin prognostik değerini araştırmaktır. Materyal ve Metod: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Onkoloji bölümünde 1 Ocak 2017 ile 1 Aralık 2019 yılları arasında mide kanseri dolayısıyla küratif D2 gastrektomi ve Ro rezeksiyon uygulanmış hastaların klinikopatolojik ve demografik özellikleri retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Toplam 85 hasta incelendi. Hastaların 66 (%77, 6)’sı erkek 19 (%22, 4)’u kadındı. Hastaların yaş ortalaması 68, 1(41-87) idi. 55(%64, 7) hastaya total gastrektomi 30 (%35, 2) hastaya subtotal gastrektomi uygulandı. Hastaların tümü adenokarsinom tanılı idi. Hastaların 48(%56, 5)’i evre 3, 29(%34, 1)’u evre 2, 8(%9, 4)’i evre 1 idi. 51(%60) hastanın tümör boyutu büyük 34(%40) hastanın küçüktü. 51(%60) hastanın anemisi (kadınlarda hgb <110g/L erkeklerde hgb <120g/L) vardı. Evre 1, 2, 3 hastaların ortalama hemoglobin değerleri sırasıyla 13, 45± 1, 64-11, 91± 2, 18-10, 29± 1, 68 olarak tespit edildi. Tümör boyutu küçük hastaların (<5cm )ortalama hgb değerleri 12, 88± 1, 5, tümör boyutu büyük (≥ 5cm) hastaların ortalama hgb değeri 9.97± 1, 63 olarak tespit edildi. Sonuç: Preoperatif anemisi bulunan mide kanserli hastaların tümör boyutları daha büyük ve ileri evre tümörlerdir. Mide kanserli hastaların tedavisi planlanırken preoperatif anemisi bulunan hastaların tümör özelliklerinin daha agresif olabileceği gözardı edilmememidir.

Facebook'ta Paylaş