« Geri
İNFANTİL EZOTROPYALARDA ALT OBLİK KAS HİPERFONKSİYONUNUN ORTAYA ÇIKIŞ ZAMANI VE CERRAHİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
MEHMET RAGIP EKMEN, SİBEL POLAT, ÇİĞDEM ÜLKÜ CAN, AYŞE GÜL KOÇAK ALTINTAŞ
Türk Oftalmoloji Dergisi - 2013;43(6):419-423
Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye

Amaç: İnfantil ezotropyalı (İE) hastalarda alt oblik kas hiperfonksiyonunun (AOH) ortaya çıkış zamanı ve cerrahi sonuçlarının değerlendirilmesi. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya İE tanısı ile opere edilen 100 hasta dahil edildi. Tüm hastalara en iyi düzeltilmiş görme keskinliği, siklopleji sonrası refraksiyon muayenesi, göz hareketleri muayenesi, alternan prizma örtme testi, Krimsky ya da Hirsberg testlerinden birini içeren tam oftalmolojik muayene yapıldı. Sonuçlar: Hastaların 49’u (%49) erkek, 51’i (%51) kadın olup ortalama İE tanı yaşı 23,2±18,6 ay, ortalama takip süresi 43,7±18,0 aydı. Ortalama horizontal kayma miktarı sırasıyla tashihli ve tashihsiz olarak 36,75±10,45 PD, 40,05±8,39 PD idi. Altmış dokuz hastada AOH saptandı. AOH olguların 28’inde (%40,6) ilk tanı anında mevcuttu iken 41’inde (%59,4) ise takip süresince geliştiği gözlendi. Takip süresince AOH çıkış zamanları tek taraflı AOH olan olgularda 25±11,87 ay, çift taraflı AOH olan olgularda 28,24±19,70 ay olup İE tanı yaşı ile AOH çıkış zamanı arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olmadığı tespit edildi. (p=0,486, p=0,251) AOH için cerrahi uygulanan 45 hastanın 24’üne (%53,3) bilateral AO geriletme, 10’una (%22,2) bilateral AO tenotomi, 8’ine (%17,7) tek taraflı AO tenotomi, 1’ine (%2,2) tek taraflı miyektomi, 1’ine (%2,2) bilateral miyektomi, 1’ine (%2,2) bilateral anteropozisyon uygulandı. AO geriletme ve tenotomi cerrahileri sonrası AOH dereceleri cerrahi öncesi değerlere oranla anlamlı derecede düşük olduğu tespit edildi. (p=0,0586, p=0,7258). Tartışma: Çalışmada İE tanı yaşı ile AOH çıkış zamanı arasında istatiksel olarak bir ilişkinin olmadığı ve AO geriletme ve tenotomi cerrahilerinin AOH olan İE’lı olgularda etkili ve güvenilir birer teknik olduğu sonucuna varıldı. (Turk J Ophthalmol 2013; 43: 419-23)

Facebook'ta Paylaş