« Geri
TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN COVID-19 ANKSİYETE DÜZEYİ VE MESLEKİ KAYGI DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
YEŞİM USLU, GÜVEN BEKTEMÜR, GÜZİN ZEREN ÖZTÜRK, MEMET TAŞKIN EGİCİ, ERDOĞAN ÇETİNKAYA
Hamidiye Medical Journal - 2022;3(1):67-75
University of Health Sciences Turkey, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Clinic of Family Medicine, İstanbul, Turkey

Amaç: Biz bu çalışmamızda Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) pandemisi sürecinde tıp fakültesi öğrencilerinin (TFÖ) COVID-19 anksiyete düzeylerini ve mesleki kaygı durumlarını değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Bu tanımlayıcı ve tek merkezli çalışmanın popülasyonu Ocak 2021’deki TFÖ’den oluşmaktadır. Literatür taraması sonrası tarafımızda hazırlanan sorgulama formu ve koronavirüs anksiyete ölçeği (KAÖ) internet üzerinden tüm TFÖ’ye iletilmiştir. Form sorularından önce çalışma hakkında detaylı bilgi verildi ve bilgilendirilmiş onam formu sunulmuştur. Çalışmaya sadece bilgilendirilmiş onam formunda “Onaylıyorum” seçeneğini işaretleyen öğrenciler katılmıştır. Anket formunda sosyo-demografik verileri, meslek seçimi ve eğitim durumları, COVID-19 dönemindeki değişiklikler ve sonuçları ile ilgili sorular yer almaktadır. Formun sonunda KAÖ uygulanmıştır. Bulgular: Çalışmamıza 251 TFÖ katıldı ve yaş ortalamaları 21,14±2,16 (minimum: 18 maksimum: 35) idi. TFÖ’nün %51,8’i (n=130) erkekti ve %8,8’i (n=22) kronik bir hastalığa sahipti. Sigara içenlerin oranı %19,1 (n=48) idi ve %78,1’i (n=196) ailesiyle birlikte yaşıyordu. Katılımcıların KAÖ puan ortalamaları 1,06±2,24 (minimum: 0 maksimum: 15) olarak saptandı. KAÖ puanları 23 yaş ve üstü kişilerde, kadınlarda, kronik hastalığı olanlarda, COVID-19 ile enfekte olanlardan hastalığı tedavisiz geçirenlerde, COVID-19’dan korktuğunu belirtenlerde, pandemiden sonra tıpta uzmanlık bölümü tercihleri değişmiş olanlarda, KKE’nin COVID-19’dan korunmada yetersiz olduğunu düşünenlerde ve COVID-19 pandemisi nedeniyle tıp eğitimini bırakmayı ya da dondurmayı düşünenlerde istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek saptanmıştır (sırasıyla; p=0,002, p<0,001, p=0,044, p=0,033, p<0,001, p<0,001, p=0,034, p=0,003). Sonuç: KAÖ puanları kadın cinsiyet, kronik bir hastalığa sahip olma, COVID-19 ile enfekte olmaktan korkma, KKE kullanmanın COVID- 19’dan korunmak için yeterli olmadığını düşünme durumlarında ve yaş ile artıyordu.

Facebook'ta Paylaş