« Geri
AZ GÖRENLERE YARDIM CİHAZI UYGULAMALARI VE TELESKOPİK GÖZLÜK KULLANMA ORANLARI
DENİZ ALTINBAY
Türk Oftalmoloji Dergisi - 2013;43(6):427-431
Adana Maya Göz Merkezi, Adana, Türkiye

Amaç: Az görenlere yardım (LVA) uygulamalarımızın sonuçlarını değerlendirmek ve cihazların kullanılma oranlarını tespit etmek. Gereç ve Yöntem: Aralık 2010-Haziran 2012 tarihleri arasında muayene edilen 129 olgu çalışmaya dahil edildi. Hastaların uzak görme keskinlikleri (GK), az görenler için hazırlanmış uzak eşeli ile, yakın görme keskinliği Jaeger (J) yakın eşeli ile ölçüldü. Az görenlere yardım (LVA) muayenesinde LVA cihazları ve yüksek sferik ilaveli bifokal gözlük (BFG) kullanıldı. Retrospektif olarak yapılan bu çalışmada istatistiksel yöntem olarak ki kare analizi ve ANOVA testi kullanıldı. Sonuçlar: Doksan altı olguya teleskopik gözlük (TG), 12 olguya yüksek sferik ilaveli bifokal gözlük (BFG) verildi. Olguların LVA’dan önce uzak GK ortalaması 0,106±0,09, LVA’dan sonra 0,340±0,217 idi. Olguların LVA’dan önce yakın GK ortalaması J14,75±5,25, LVA’dan sonra J6,55±4,33 idi. TG önerilen olguların toplamda 38’i (%39,6), BFG önerilen olguların 9’u (%75) cihazı kullandı. TG alan ve almayanlar arasında yaş, cinsiyet ve tanı açısından bir fark saptanmaz iken, TG almayan hastaların %34’ünün cihazı pahalı, %29,5’inin de cihazı kaba buldukları belirlendi. TG kullanımına ilişkin en yüksek oranın %39,5 ile 0-29 yaş grubuna ait olduğu, %68,4’ünün erkek olduğu ve %26,3 ile AMD tanısı konan olguların en yüksek kullanım oranına sahip olduğu görüldü. Tartışma: Az görenlere yardım cihazları, bu grup olguların görmesini arttırmak için etkili bir yöntemdir. TG’nin maliyeti ve görünümü, olguların TG alma oranlarını düşürmektedir. TG alıp kullanma oranlarının ise cinsiyetle, yaşla ve tanı ile değişkenlik gösterdiği bulunmuştur. (Turk J Ophthalmol 2013; 43: 427-31)

Facebook'ta Paylaş