« Geri
SİTOREDÜKTİF CERRAHİ VE CC/0 REZEKSİYONLA HİPERTERMİK İNTRAPERİTONEAL KEMOTERAPİ UYGULANAN HASTALARDA DİSTAL PANKREATEKTOMİ VE SPLENEKTOMİNİN SONUÇLARA ETKİSİ
YİĞİT MEHMET ÖZGÜN, VOLKAN ÖTER, EROL PİŞKİN, MUHAMMET KADRİ ÇOLAKOĞLU, OSMAN AYDIN, ERDAL BİROL BOSTANCI
Akademik Gastroenteroloji Dergisi - 2021;20(2):104-111
Department of Gastroenterological Surgery, Ankara City Hospital, Ankara

Giriş ve Amaç: Bu çalışmanın amacı, peritoneal karsinomatozis nedeniyle sitoredüktif cerrahi ve hipertermik intraperitoneal kemoterapi uygulanan ve komplet sitoredüksiyon sağlanan hastalarda distal pankreatektomi+splenektominin erken ve geç postoperatif etkilerini belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde 2014-2020 yılları arasında çe- şitli tümörlerin peritoneal karsinomatozisi nedeniyle sitoredüktif cerrahi ve hipertermik intraperitoneal kemoterapi işlemi yapılan tüm hastalar çalışmaya dahil edildi. Ek distal pankreatektomi ve splenektomi yapı- lan tüm hastaların verileri retrospektif olarak analiz edildi. Bulgular: Peritoneal karsinomatozis tanısıyla ameliyat edilen 136 hastanın 85’ine (komplet sitoredüksiyon rezeksiyonla) sitoredüktif cerrahi ve hipertermik intraperitoneal kemoterapi işlemi uygulandı. Bu hastaların 13’ünün (%15.3) ana işleme ek olarak distal pankreatektomi + splenektomi uygulandı. Distal pankreatektomi ve splenektomi yapılan hastalarda ortalama yatış süresi 15 (5-50) gün iken, yapılmayanlarda 13 (4-109) gündü ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamsızdı. Distal pankreatektomi ve splenektomi yapılan grupta en sık görülen majör komplikasyon anastomoz kaçağı, enterokutanöz fistül ve intraabdominal apse idi. 30 günlük mortalite distal pankreatektomi ve splenektomi eklenen ve eklenmeyen gruplarda sırası ile 2 (%15.38) ve 1 (%1.38) idi. Gruplar de- ğerlendirildiğinde; medyan sağkalım süresi sitoredüktif cerrahi ve hipertermik intraperitoneal kemoterapi grubunda 19 ay, sitoredüktif cerrahi ve hipertermik intraperitoneal kemoterapi + distal pankreatektomi ve splenektomili grupta 18 aydı ve istatistiksel olarak anlamlı değildi (p = 0.382). Sonuç: Distal pankreatektomi ve splenektomi eklenmesi, sitoredüktif cerrahi ve hipertermik intraperitoneal kemoterapi uygulanan hastalarda postoperatif majör komplikasyonları arttırmaktadır, fakat genel ortalama sağkalımı etkilememiştir. Tam bir sitoredüksiyon için gerekirse distal pankreatektomi ve splenektomi yapılabileceğini düşünüyoruz ancak bu işlemin postoperatif majör komplikasyonların gelişimini arttırdığı bilinmeli ve buna göre hasta takibi yapılmalıdır

Facebook'ta Paylaş