« Geri
COVİD-19 HASTALIĞINDA GELİŞEN SİTOKİN SALINIM SENDROMUNDA CPFA VE TOSİLİZUMAB TEDAVİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
TUNA ERTÜRK, BÜLENT BARIŞ GÜVEN, CANER EDİZ, SEVGİ KESİCİ, AYSİN ERSOY
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi - 2021;18(2):311-317
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, TÜRKİYE

Amaç: İlk olarak Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) tarafından şiddetli akut solunum yolu sendromu koronavirüsü (SARS-CoV-2) olarak adlandırılan yeni koronavirüs, Covid-19 hastalığına neden oldu ve küresel ölçekte bir pandemi başlattı. Şiddetli progresyon gösteren Covid-19 olgularında kontrolsüz sitokin üretimi gözlenmekte ve bu durumun artmış mortalitenin nedenlerinden biri olduğu düşünülmektedir. Covid-19 hastalığı nedeniyle yoğun bakımımızda yatmakta olan ve SARS-CoV-2 virüsünün tetiklediği kontrolsüz sitokin üretimi sonrası sitokin salınım sendromu ve/veya sitokin fırtınası geliştiğini düşündüğümüz hastalara Coupled Plasma Filtration Adsorption (CPFA) ve Tosilizumab tedavileri uyguladık. Çalışmamızda bu tedavilerin etkinliklerini, geriye dönük dosya ve arşiv taraması üzerinden değerlendirmeyi amaçladık. Materyal ve Metod: Şubat-Haziran 2020 tarihleri arasında Covid-19 hastalığı sebebiyle yoğun bakım ünitemizde yatmış, sitokin salınım sendromu ve/veya sitokin fırtınası geliştiği düşünülmüş ve tedavi amacıyla CPFA veya Tosilizumab uygulanmış hastalar çalışmamıza dahil edildiler. Her iki tedavi grubundan 20’şer hastanın verileri retrospektif olarak tarandı. CPFA uygulamaları, her seans 10 saat olacak şekilde ve 12 saat ara verilmek suretiyle 2 seans olarak yapılmıştır. Tosilizumab uygulaması 8 mg/kg dozdan, maksimum 800 mg olacak şekilde, 1 saatlik sürede intravenöz yoldan yapılmıştır. CPFA ve Tosilizumab uygulamaları başlamadan hemen önce, uygulamalar sonrası 24. saat, 48. saat ve 7. gün ölçülen Sequential Organ Failure Assessment skoru(SOFA), Horowitz indeksi (PaO2/FiO2), ateş, inotrop varlığı, SpO2 ve ilgili laboratuvar değerleri (IL-6, Lenfosit sayısı, CRP, D-dimer) hasta dosyalarından elde edildi ve karşılaştırmalar yapıldı. Bulgular: CPFA ve Tosilizumab tedavileri sonrası her iki grupta da Horowitz ve SOFA skorları ile SpO2 ve lenfosit değerlerinde artış, ateş, IL-6, CRP ve D dimer değerlerinde ise azalma meydana geldi. SOFA, Horowitz skoru ve SpO2 değerlerindeki artış, CPFA grubunda anlamlı olarak daha yüksekti. Ek olarak, ateş, CRP ve D-dimer değerlerindeki düşme de yine CPFA grubunda anlamlı olarak daha belirgindi. İnotrop desteğinde azalma CPFA grubunda daha belirgin olmasına rağmen istatistiksel açıdan anlamlı bir fark izlenmedi. Sonuç: Covid-19 hastalığında bağışıklık sisteminin etkilenmesi sonrası gelişen sitokin salınım sendromu ve/veya sitokin fırtınası ile hastalık daha ağır seyretmektedir. CPFA ve Tosilizumab tedavileri ile inflamatuar sitokin üretimi kontrol altına alınarak, hastaların oksijenizasyonunda ve klinik bulgularında düzelmeler sağlanmıştır.

Facebook'ta Paylaş