« Geri
YAŞLILARDA KANDİDA ÖZOFAJİTİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ
FERİT ÇELİK, ALPER UYSAL, ALİ ŞENKAYA, NALAN GÜLŞEN ÜNAL, İLKÇE AKGÜN KURTULMUŞ, FATİH TEKİN, AHMET ÖMER ÖZÜTEMİZ
Akademik Gastroenteroloji Dergisi - 2021;20(2):70-74
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastaroenteroloji Bilim Dalı, İzmir

Giriş ve Amaç: Kandida özofajiti, özofagus mukozasının fungal enfeksiyonudur. Bu çalışmada amaç; insan immün yetmezlik virüsü negatif yaşlılarda kandida özofajiti ile ilişkili olarak predispozan faktörleri belirlemek ve eşlik eden endoskopi bulgularını sunmaktır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma; herhangi bir nedenle endoskopi yapılıp, kandida özofajiti tanısı koyulan, insan immün yetmezlik virüsü (-), ? 65 yaş hastaların retrospektif tek merkezli irdelenmesini içermektedir. Hastaların yaş, cinsiyet, eşlik eden hastalıkları, insan immün yetmezlik virüsü enfeksiyonu varlığı, kullandığı ilaçları, Diabetes Mellitus varlığı, proton pompa inhibitörü kullanımı, örneklemenin nasıl yapıldığı, başvuru semptomları ve endoskopi yapılma nedenleri taranmıştır. Bulgular: Bu çalışmada 65 yaş üstü olup endoskopi yapılan toplam 2462 hastanın 16’sında (%0.65) kandida özofajiti saptanmıştır. Kandida özofajiti saptanan hastaların yaşları 65 ile 88 arasında olup yaş ortalaması 76.75 ± 7.9 yıldır. Hastaların 8’i (%50) kadındır. Hastaların en sık semptom ve endoskopi yapılma nedeni 8 (%50) hastada disfajidir. Hastaların 5’inde (%31.3) Diabetes Mellitus tanısı saptanmıştır. Hastaların ilaç kullanımları incelendiğinde; 6’sı- nın (%37.5) sürekli proton pompa inhibitörü kullandığı, 5’inin (%31.3) son 1 ay içerisinde antibiyotik kullanım öyküsü olduğu anlaşılmıştır. On dört hastadan (%87.5) biyopsi forsepsi ile, 2 hastadan (%12.5) ise fır- çalama tekniği ile örnek alınarak tanıya gidilmiştir. Sonuç: Bu çalışma, bildiğimiz kadarıyla ülkemizde geriatrik popülasyonda kandida özofajiti ile ilişkili ilk çalışmadır. Çalışmamızda insan immün yetmezlik virüsü (-), kandida özofajiti olan geriatrik hastaların yaş etkeni yanında kullanılan ilaçların ve komorbiditelerin de risk faktörü olduğu, bu hastalarda semptomların değişkenlik gösterebildiği akılda tutulmalıdır

Facebook'ta Paylaş