« Geri
ÖĞRENCİ HEMŞİRELERİN POZİTİF RUH SAĞLIĞI İLE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
MERVE FİLİZTEKİN, LEYLA BAYSAN ARABACI
Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi - 2022;2(1):395-412
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ÖTM, İzmir, Türkiye

Bu çalışma öğrenci hemşirelerin kişilik özellikleri ile pozitif ruh sağlığı arasındaki ilişkiyi değerlendirmek ve bunları etkileyen değişkenleri incelemek amacıyla yapılmıştır. Niceliksel türdeki çalışma tanımlayıcı-betimsel ve ilişkisel olarak tasarlanmıştır. Veriler, etik kurul onayı alındıktan sonra, 15 Ocak-15 Haziran 2019 tarihleri arasında, Türkiye’nin 43 farklı üniversitesinde hemşirelik lisans programına devam eden 361 öğrenci hemşireye elektronik posta yoluyla ya da yüzyüze ulaşılarak toplanmıştır. Kişisel Bilgi Formu, Pozitif Ruh Sağlığı Ölçeği ve Sosyotropi-Otonomi Ölçeği ile toplanan veriler, SPSS 22.0 programında değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde, tanımlayıcı istatistikler, korelasyon analizi, t testi ve varyans analizi kullanılmıştır. Öğrencilerin %78,9’u kadın ve yaş ortalaması 20,91±1,77’dir. %85,0’inin sosyoekonomik durumunu orta düzey olarak algılayan öğrenci hemşirelerin %70,9’u Anadolu Lisesi mezunudur ve %78,7’si hemşirelik lisans eğitimini Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde sürdürmektedir. Araştırmanın genelini ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmuştur. %92,2’si fiziksel ve %96,4’ü ruhsal bir kronik hastalığı olmadığını belirtmiş ve genel sağlık durumlarına 10 üzerinden 7,56±1,78 puan vermiştir. Öğrenci hemşirelerin Pozitif Ruh Sağlığı Ölçeği toplam puan ortalaması, ortalama puanın altında, Sosyotropi-Otonomi Ölçeği için otonomi alt ölçek puan ortalamaları ortalamanın üzerinde bulunmuştur. Öğrenci hemşirelerin iki ölçeğe ait toplam ve tüm alt ölçek puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (p<0.05). Öğrencilerin bazı sosyo-demografik özelliklerinin pozitif ruh sağlığı ölçeği ve sosyotropik-otonomik kişilik özellikleri üzerinde belirleyici olduğu saptanmıştır (p<0.05). Daha yüksek otonomik özelliklere sahip öğrencilerin pozitif ruh sağlığı özelliklerinin de daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Erkek, hemşirelik fakültesinde öğrenim gören ve kronik bir ruhsal hastalığa sahip öğrencilerin pozitif ruh sağlığı özellikleri diğer öğrencilerden daha olumsuz; fen lisesi mezunu ve lisans son sınıf öğrencilerinin sosyotropik özellikleri daha düşük bulunmuştur.

Facebook'ta Paylaş