« Geri
ÖZOFAGEAL İNLET PATCH: HASTALARIN DEMOGRAFİK VE ENDOSKOPİK KARAKTERİSTİKLERİ VE LİTARATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
İBRAHİM HAKKI KÖKER, NURHAN ŞAHİN
Akademik Gastroenteroloji Dergisi - 2021;20(2):117-122
Departments of Gastroenterology and Pathology, Bezmialem Vakif University School of Medicine, İstanbul

Giriş ve Amaç: Özofageal inlet patch yutkunma zorluğunda, laringofarengeal reflü semptomlarında ve nadir de olsa proksimal özofagus adenokarsinom etiyolojisinde önemlidir. Amacımız endoskopik de- ğerlendirme sırasında özofageal inlet patch tespit ettiğimiz hastaların endoskopik ve demografik özelliklerini değerlendirmek ve literatürle karşılaştırmaktı. Gereç ve Yöntem: Ocak 2017-Ocak 2021 tarihleri arasında üst gastrointestinal endoskopik değerlendirmede özofagusta inlet patch saptanan hastaların yaş, cinsiyet, inlet patch boyutları ve sayısı ile hastalarda saptanan diğer endoskopik bulguları değerlendirdik. Bulgular: Toplam 53 hastanın 36’sı (%68) kadındı. Yaş ortalaması 46.3 ± 15.8, değer aralığı (19-83) yıldı. Hastaların 13’ü inlet patch tanısı açısından semptomatikti. Özofageal inlet patch median boyutları kadınlarda 7.0 mm, değer aralığı (4-30) iken; erkeklerde 8 mm, değer aralığını (5- 20) saptadık. Her iki cinsiyette median inlet patch sayısı 1, değer aralığı kadınlarda 1-3, erkeklerde 1-2 idi. Hastaların 30’unda (%56.6) forseps biyopsisi yapılabildi. Hastaların 45’inde (%84.9) ilave özofagus patolojisi saptamadık, 39’unda (%73.5) alt özofagus sfinkteri normal, 14’ünde (%26.4) incompetant, 1 (%1.8) hastada ise Hiatal Herni saptadık. 29 (%55.7) hastada endoskopik antral gastrit bulgusu saptadık. 22 endoskopik biyopsinin 12’sinde (%54.5) Helicobacter pylori pozitifti. Ayrıca 2 (%3.7) hastada özofageal inlet patch distal özofagus yerleşimli olarak tespit edildi. Sonuç: Özofageal inlet patch kadınlarda daha sıktı, gastroözofageal reflü hastalığı ile ilişkisizdi ve çoğu hasta asemptomatikti. Özofageal inlet patch’lerin median boyutları 8 mm, değer aralığı (4-30) idi, kadın erkek arasında fark saptamadık. İnlet patch boyutları ile semptom varlığı arasında da ilişki kuramadık. Biyopsi alınan inlet patchlerin hiçbirisinde malignite bulgusuna rastlamadık

Facebook'ta Paylaş