« Geri
GERİATRİK POPÜLASYONDA KOLESTATİK KARACİĞER HASTALIKLARINDA ETİYOLOJİ VE TANISAL YAKLAŞIM: 185 VAKALIK TEK MERKEZ DENEYİMİ
GÖKHAN KÖKER, SEYİT UYAR, GÜLHAN ÖZÇELİK KÖKER, MEHMET MUTLU ÇATLI, YASİN ŞAHİNTÜRK, FEYZİ BOSTAN, AYHAN HİLMİ ÇEKİN
Akademik Gastroenteroloji Dergisi - 2021;20(2):94-103
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, Antalya

Giriş ve Amaç: Kolestaz etiyolojik nedenlerinin ve klinik bulgularının65 yaş üstü hastalarda geniş hasta popülasyonu ile dökümante edilmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Kolestaz nedeniyle yatışı yapılan65 yaş ve üstü hastalar retrospektif olarak şikayetleri, laboratuvar parametreleri ve görüntüleme sonuçlarına göre değerlendirildi. Benign vemalign etiyolojik nedenler olarak iki gruba ayrılan hastalarda malignitegöstergesi olabilecek parametreler için ileri analiz yapıldı. Bulgular: Çalışmamıza retrospektif olarak 65 yaş ve üstü 185 hasta dahil edildi. 109(%58.9) hastanın etiyolojisi benign, 69 (%37.3) hastanın malign nedenlere bağlı olarak saptandı. 56 hastada (%30.3) koledokolitiazis, 25 hastada (%13.5) kolanjioselüler karsinom, 23 hastada (%12.4) pankreaskanseri en sık görülen tanılardı. En sık başvuru şikayeti karın ağrısıydı.Sarılık şikayetiyle başvuran hastaların %45.6’sı (n: 52) benign, %54.4’ü(n: 62) malign iken kilo kaybıyla başvuran hastaların %6.2’si benign, %93.8’i maligndi. Sarılık ve/veya kilo kaybı şikayetiyle başvuran hastaların malign olma ihtimali istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek saptandı (p < 0.001). Çok değişkenli analiz sonuçlarına göre total bilirübinve alkalen fosfatazın diğer değişkenlerden bağımsız olarak maligniteile pozitif olarak ilişkili olduğu görüldü. Ultrasonografi ile 185 hastanın85’ine (%46) tanı koyulabilirken, 100’üne (%54) ise tanı koyulamadığıgörülmüştür. Sonuç: Geriatrik popülasyonda kolestaz etiyolojisinde benign sebepler daha sık görülmüştür. Sarılık ve kilo kaybı şikayetleri olanve/veya bilirübin ve alkalen fosfataz düzeyi yüksek olan hastalarda isemalign hastalıklar ayırıcı tanıda öncelikli olmalıdır. Ultrasonografi geriatrik popülasyondaki kolestazlı hastalarda tanı koymada yetersiz bulunmuş, ileri görüntüleme tetkiklerine ihtiyaç duyulmuştur.

Facebook'ta Paylaş