« Geri
FARKLI HASTALIKLARDA GENOTOKSİK HASARIN ANALİZİ
GÜLŞEN GÖNEY, NURHAN HALİSDEMİR
Genel Sağlık Bilimleri Dergisi - 2021;3(2):124-132
Süleyman Demirel University, Faculty of Pharmacy, Department of Toxicology, Isparta, Turkey

Amaç: Son yıllarda yapılmış olan araştırmalar ile hastalıkların DNA zincir kırıklarının onarım mekanizmasını değiştirdiği ortaya çıkartılmıştır. Genomik kararsızlığın da kansere neden olduğu bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir. Sunulan çalışmada farklı hastalık gruplarındaki bireylerde olası genotoksik hasarın comet deneyi ile araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Sunulan kesitsel çalışmada 18 yaşından büyük kişilerin periferal kan örneklerinde olası DNA hasarı tek hücre jel elektroforezi deneyi ile analiz edilmiştir. Farklı hastalık gruplarındaki kişilere ait olası DNA hasar düzeyi sonuçları kontrol grubunu oluşturan sağlıklı kişilerin sonuçları ile karşılaştırılmıştır. p<0.01 değeri istatistiksel anlamlılık düzeyi olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Sunulan araştırmaya 52 kadın, 76 erkek 128 gönüllü katılmıştır. Sağlıklı bireylerden oluşan kontrol grubunda kuyruk momenti değeri 1.39±1.21 olarak tespit edilirken bu değer hastalığa sahip bireylerin oluşturduğu grupta 1.41±0.91 olarak tespit edilmiştir. Hastalık ve kontrol grubunda kuyruk momenti değeri sonuçları karşılaştırıldığında tiroid, hepatit ve psikiyatrik hastalık gruplarındaki kişilerde sonuçlara göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0.01). Sonuç ve Öneriler: Sonuçlarımız tiroid, hepatit ve psikiyatrik hastalıkların DNA hasarını etkileyebileceğini göstermektedir. Genotoksisite testleri kanserin erken dönem biyoizlenmesinde oldukça önem kazanmıştır. Bu nedenle farklı genotoksisite testleri ile de hastalıkların gelişimi ve kanser arasındaki ilişki araştırılmalıdır.

Facebook'ta Paylaş