« Geri
AKCİĞER KANSERİ İLE HUMAN METAPNEUMOVİRUS İLİŞKİSİ
ECE KAYA, AYŞIN ŞAKAR COŞKUN, SİNEM AKÇALI, PINAR ÇELİK, TAMER ŞANLIDAĞ, ARZU YORGANCIOĞLU
Türk Toraks Dergisi - 2007;8(3):135-140
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD, Manisa, Türkiye

Akciğer kanseri etiyolojisinde bazı virüslerin varlığı kanıtlanmıştır. Araştırmamızda, akciğer kanserli olguların bronş lavajı ve serum örneklerinde human metapneumovirus (hMPV) rastlanma sıklığının ve akciğer kanseri ile hMPV arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlandı. Çalışmaya, 70 akciğer kanseri olgusu ve 30 sağlıklı kontrol grubu alındı. Akciğer kanseri hastalarından alınan bronş lavajı örnekleri ile akciğer kanseri ve kontrol grubundan alınan serum örnekleri çalışılmak üzere -80ºC'de saklandı. hMPV, PCR yöntemiyle araştırıldı. 70 akciğer kanseri olgusunun 65'i (%93) erkek, 5'i (%7) kadındı. Yaş ortalaması 61.44±9.65 (44-81 yaş) idi. Kontrol grubunun 10'u (%33) kadın, 20'si (%67) erkek, yaş ortalaması 51 (40-55 yaş) idi. Akciğer kanserli olguların 54'ü (%77) küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK), 16'sı (%23) küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) tanısı aldı. KHAK'li 16 olgunun 9'u (%56) sınırlı hastalık, 7'si (%4) yaygın hastalık olarak değerlendirildi. KHDAK'li 54 olgunun 22'si (%41) skuamöz hücreli karsinom, 14'ü (%26) adenokarsinom, 2'si (%4) diğer gruptu (1'i nöroendokrin tümör, 1'i büyük hücreli tümör). 16 olguda (%29) ayrımlanma yapılamadı. KHDAK'li olguların 2'si (%4) evre I, 1'i (%1) evre II, 2'si (%4) evre IIIA, 27'si (%50) evre IIIB, 16'sı (%30) evre IV'dü. Olguların 6'sında (%1) evreleme izlem dışı kaldıkları için yapılamadı. Akciğer kanserli olguların bronş lavajı ve serum örneklerinde ve kontrol grubunun serum örneklerinde PCR yöntemi ile hMPV varlığına rastlanmadı. Bu çalışmada ileri yaş, immün yetmezlik, sigara içimi nedeniyle virüs açısından riskli olarak düşünülen akciğer kanseri ile hMPV arasında belirgin bir ilişki bulunamamıştır. Ancak olgu sayısının azlığı, olguların asemptomatik olması ve yöntemle ilgili sorunlar sonuçları etkilemiş olabilir.

Facebook'ta Paylaş