TurkMedline Ulusal Biomedikal Süreli Yayınlar Veritabanı http://www.turkmedline.net/ KAHVE TÜKETİMİNİN OBEZİTE TEDAVİSİNDE DESTEKLEYİCİ ROLÜ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=bacc72162163b322 2020-04-03 20:01:46+03 GMT SAĞLIK HİZMETLERİNDE SEVK SİSTEMİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=b8230216201d8aa4 2020-04-03 19:36:51+03 GMT PAPİLLER TİROİD KANSERİNDE ANAHTAR GENLERİN TRANSKRİPTOM ANALİZİ İLE SAPTANMASI http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=3593a21618212c53 2020-04-03 19:34:11+03 GMT BAŞ VE BOYUN LEZYONLARININ ÖN VE HİSTOPATOLOJİK TANILARININ KORELASYONU http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=179342161766988a 2020-04-03 19:14:22+03 GMT KRONİK HEPATİT B HASTALARINDA KARACİĞER HİSTOLOJİSİNİ ÖNGÖRMEDE NONİNVAZİV BİYOKİMYASAL BELİRTEÇLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 2000 IU/mL olup karaciğer biyopsisi yapılmış hastalar dahil edildi. Hasta dosyaları taranarak bireylerin demografik özellikleri, laboratuvar sonuçları kaydedildi ve tekrarlayan hastalar değerlendirmeye alınmadı. Hastalar Ishak fibrozis skoruna göre gruplandı ve hafif fibrozis (F≤2), orta derecede fibrozis (F3-4), siroz (F5-6) olanlar şeklinde üç gruba ayrıldı. Fibrozis skoru 5-6 olanlar sayı azlığı nedeniyle çalışma dışı bırakıldı. Bulgular: Çalışmaya 242 hasta alındı. Hastaların 154’ü (%63.6) erkek ve 88'i (%36.4) kadın olup, yaş ortalaması 40.84±11.06 idi. Fibrozis skoru erkek cinsiyet ve ileri yaşta daha yüksekti. Skor ve evre ilerledikçe hastalarda daha yüksek serum alanin aminotransferaz, aspartat aminotransferaz, protrombin zamanı, gama glutamil transpeptidaz, alfa-fetoprotein ve HBV-DNA seviyeleri (P<0.001) ve daha düşük trombosit sayısı (P<0.001) olduğu saptandı. Sonuç: Bu parametreler kronik hepatit B hastalarında ileri evre fibrozisi öngörebilir. İnvaziv olmayan testler karaciğer biyopsisine olan ihtiyacı azaltır ancak ortadan kaldırmaz. Karaciğer biyopsisi ile birlikte kullanılmaları gerekir. ]]> http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=fc75621615663a18 2020-04-03 18:50:30+03 GMT PAROTİS BEZİ KAYNAKLI PRİMER MONOFAZİK SİNOVYAL SARKOM http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=677cb21612269e28 2020-04-03 18:35:13+03 GMT IGG4 EKSİKLİĞİ, PRİMER TEKRARLAYAN DÜŞÜK İÇİN YENİ BİR OLUŞUM OLABİLİR: İNTRAVENÖZ İMMÜNOGLOBULİN İLE TEDAVİ SONRASI İKİ OLGUDA BAŞARILI GEBELİK http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=c817b2160607b9c6 2020-04-02 15:50:52+03 GMT ASETAMİNOFENİN ANALJEZİK ETKİSİNDE SEROTONERJİK RESEPTÖRLERİN VE NİTRİK OKSİT SİSTEMİNİN KATKISI: SON ON YILA GENEL BAKIŞ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=9cba0216048ff012 2020-04-02 14:35:02+03 GMT ALIŞILMADIK BİR OLGU: İDİYOPATİK EPİRETİNAL BİR MEMBRANIN SPONTAN AYRILMASI http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=7fd85216031293f4 2020-04-02 14:20:04+03 GMT DEFORMİTE CERRAHİSİNİN GELECEĞİ http://medline.pleksus.com.tr/detay.html?id=7d160216007a6c93 2020-04-02 13:23:09+03 GMT